bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne
ogłoszenie o wyborze oferty 

Numer sprawy: Kan.WPZ-01/08                                                             data: 2008–10-30


 


                                               Ogłoszenie o wyborze oferty


 


1. Pełna nazwa zamawiającego


            Gmina Wielgomłyny


            ul. Rynek 1


            97-525 Wielgomłyny


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :


            „Dostawę materiałów instalacyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej


            wraz z pompowniami ścieków w Wielgomłynach, ul. Przedborska i Zagórska”, gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie.


3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:


            Na tablicy ogłoszeń zamówień publicznych Urzędu Gminy oraz na stronie


internetowej i portalu internetowym UZP.


4. Liczba otrzymanych ofert 5 z tego wykluczono, odrzucono lub zwrócono bez


rozpatrywania 0.


5. Kryteria wyboru ofert:


            Cena (koszt)                – 100%          


6. Wybrano następującą ofertę:


            Firma PLAST-BUD


            ul. Bielińska 2


            06-400 Ciechanów                


7. Cena wybranej oferty wynosi:                     


158.493,05 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta


dziewięćdziesiąt trzy złote pięć groszy brutto).

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-30 15:05:22, wprowadzający: Sławomir Kuligowski
 

Znak sprawy: Kan.WPZ – 01/08                                                                                   Wielgomłyny,  dnia 17-10-2008 r.

 

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 206 000 EURO

 

1. Zamawiający:                        GMINA   WIELGOMŁYNY

97-525  WIELGOMŁYNY   ul. Rynek 1

pow. radomszczański,  woj. łódzkie

NIP  772-15-16-588   REGON  000552001

tel/fax  (0-44)   787-10-82

www.bip.wielgomlyny.pl ,  www.wielgomlyny.bip.net.pl    

 

face=Verdana>email:urzad@wielgomlyny.pl face=Verdana>    

 

 

2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: 

Pan Sławomir Kuligowski - sprawy ogólne dot. specyfikacji    tel.  (0-44)   787-10-87

Pan Sławomir Kubik – sprawy techniczne dot. materiałów         tel. 516057006

Pokój nr 8, Urzędu Gminy Wielgomłyny w godzinach   od   8:00  do   15:00.

 

3. Zamawiający ogłasza  przetarg  nieograniczony na: 

„Dostawę materiałów instalacyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków

w Wielgomłynach, ul. Przedborska i Zagórska”.

Szczegółowy opis materiałów zawarty jest w załączniku 4 do siwz.

Kod CPV: 27210000-0

 

4. Termin (okres) realizacji zamówienia:   

-   sukcesywnie według potrzeb do 30.01.2009  roku.

 

5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie [w %]:  

-          cena (koszt)                                                        -              100 %

-           

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

-          formularz można odebrać: 

       osobiście w siedzibie zamawiającego, nr pokoju 8, lub za zaliczeniem pocztowym 

       cena formularza:  10,00 zł + VAT słownie: dziesięć złotych + VAT.

Treść specyfikacji (w formacie PDF):

- SIWZ

- załączniki 1,2,3,4

 

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy którzy złożą stosowne oświadczenia o spełnieniu tych warunków, a także oświadczenia wynikające z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

-             miejsce składania: 

siedziba zamawiającego pokój nr 5, w terminie :  2008-10-28  do   godz. 10:00.

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

-          miejsce otwarcia: 

siedziba zamawiającego pokój nr 5  w dniu    2008-10-28  o godz. 10:30.

 

10. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

 

11. Wniesienie wadium – nie dotyczy.

 

12.Termin związania ofertą – 30 dni.

 

13. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.

 

14. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

 

15. Zastosowanie aukcji  elektronicznej wraz z podaniem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.


Specyfikacja

Załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 12:24:52 Informację zaktualizowano 2008-10-17 12:57:37, wprowadzający: Karol Nowicki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl