bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
 
Sekretarz Gminy - mgr Bożena Nowak
I piętro, pokój nr 7
 • Zarządzenia Wójta
 • Akta osobowe pracowników


Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
mgr Wojciech Ciesielski
parter, pokój nr 3
 • rejestr podatników
 • rejestr umorzeń i odroczeń podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 • rejestr wydawanych zaświadczeń


Stanowisko d/s organizacyjnych, kadr i obsługi organów gminy
Anna Jędrzejczyk
I piętro, pokój nr 5
 • rejestr uchwał Rady Gminy
 • rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych
 • rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu
 • rejestr korespondecji wychodzącej z Urzędu


Stanowisko d/s księgowości budżetowej
inż. Małgorzata Czarnecka, Maria Pełka
parter, pokój nr 2
 • rejestr umów


Stanowisko d/s księgowości podatkowej
mgr Agnieszka Dyktyńska
parter, pokój nr 3
 • rejestr umorzeń i odroczeń podatków od środków transportowych
 • ewidencja upomnień
 • rejestr tytułów wykonawczych


Stanowisko d/s kasy
Mofina Marianna
parter, pokój nr 1
 • ewidencja opłaty skarbowej od potwierdzanych weksli
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania


Stanowisko kierownika USC i dowodów osobistych
Agnieszka Hasik
parter, pokój nr 4
 • księgi USC
 • rejestr stowarzyszeń


Stanowisko d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych, informacji niejawnych i przeciwpożarowych
Zofia Gaik
parter, pokój nr 4
 • rejestr wyborców
 • ewidencja ludności


Stanowisko d/s budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej
Czesław Kowalski
I piętro, pokój nr 6
 • rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zagospodarowania przestrzennego
 • ewidencja działalności gospodarczej
 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Stanowisko d/s gospodarki gruntami, rolnictwa, melioracji i promocji gminy
Sławomir Kobędza
I piętro, pokój nr 8
 • rejestr mienia komunalnego
 • rejestr umów dzierżawy
 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-30 14:43:06, wprowadzający: Michał Hasik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl