bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Organizacja Urzędu Gminy strona główna 

Organizacja Urzędu Gminy
 

Organizacja Urzędu Gminy w Wielgomłynach


Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także właściwą organizację pracy biurowej w Urzędzie. Sekretarz prowadzi sprawy Gminy w imieniu Wójta w zakresie ustalonym przez Wójta.

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy. Jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową Gminy, dokonuje kontrasygnaty - czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych.

Urząd ma strukturę samodzielnych stanowisk pracy.

W skład Urzędu wchodzą:
1) stanowisko d/s organizacyjnych, kadr i obsługi organów gminy,
2) stanowisko kierownika USC i dowodów osobistych,
3) stanowisko d/s ewidencji ludności, wojskowych informacji niejawnych i przeciwpożarowych,
4) stanowisko d/s budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej,
5) stanowisko d/s drogownictwa,
6) stanowisko d/s gospodarki gruntami, rolnictwa, melioracji i promocji gminy,
7) stanowisko d/s zamównień publicznych i inwestycji,
8) stanowisko d/s wymiaru podatku i opłat,
9) stanowisko d/s księgowości podatkowej
10) stanowisko d/s księgowości budżetowej,
11) stanowisko d/s księgowości budżetowej,
12) stanowisko d/s księgowości oświaty,
13) stanowisko d/s oświaty,
14) stanowisko d/s kasy i dodatków mieszkaniowych,
15) stanowisko radcy prawnego,
16) stanowisko d/s obsługi informatycznej i obrony cywilnej,
17) stanowisko d/s kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Stanowiska d/s obsługi:
1) palacz CO,
2) sprzątaczka w Urzędzie,
3) sprzątaczka w Hali Sportowej w Wielgomłynach.  
Data wprowadzenia informacji 2004-01-23 10:51:10 Informację zaktualizowano 2005-09-30 13:03:31, wprowadzający: Michał Hasik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl