bip.wielgomlyny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl
Zakład Komunalny strona główna 

Zakład Komunalny
 
Zakład Komunalny w Wielgomłynach


Adres do korespondencji:
ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny


Zakład Komunalny w Wielgomłynach został utworzony na mocy uchwały Nr XVII/10/96 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 28 marca 1996r.
Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym podporządkowanym Radzie Gminy Wielgomłyny.
Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Wielgomłyny. Zakład może rozszerzyć prowadzenie działalności na terenie innych gmin, w porozumieniu z radnymi innych gmin.
Zadaniem Zakładu Komunalnego jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:

1)usług wodno-kanalizacyjnych a)utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej i dostarczenie odbiorcom w ramach związanych z nimi umów wody i odprowadzania ścieków,
b)dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej,
c)wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ramach zleceń otrzymanych z Urzędu Gminy Wielgomłyny,
d)remont i eksploatacja studni i hydroforni publicznych,
e)dokonywanie spisów zużytej wody i pobieranie opłat z tego tytułu,
f)prowadzenie szczegółowej analizy kosztów produkcji wody.

2)oczyszczanie ścieków, a w szczególności:
a)eksploatacja oczyszczalni ścieków,
b)kontrola odprowadzanych przez użytkowników sieci kanalizacyjnych ścieków pod względem wymogów wynikających z przepisów o ochronie środowiska naturalnego,
c)prowadzenie szczegółowej analizy kosztów eksploatacji ścieków,
d)obciążaniue osób fizycznych i podmiotów gospodarczych za dostarczanie do oczyszczalni ścieków wg stawek określonych przez Radę Gminy,

3)zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami, stanowiącymi w całości lub części własność komunalną, a w szczególności:
a)utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym administrowanych budynków i ich otoczenia,
b)zgłoszenie potrzeb w zakresie remontów kapitalnych,
c)wykonywanie przeglądów, napraw, konserwacji i remontów administrowanych budynków oraz znajdujących się w nich instalacji,
d)prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem, przekazywaniem i likwidacją zasobów mieszkaniowych administrowanych przez zakład,
e)utrzymywanie kotłowni CO znajdujących się w obiektach komynalnychg i dostarczanie do tych obiektów ciepła,

4)wykonywanie remontów budynków i innych obiektów komunalnych
5)świadczenie usług w zakresie elektrycznym, wodno-kanalizacyjnym i remontowo-budowalnym
6)prowadzenie działalności socjalno-bytowej na rzecz załogi zakładu,

7)wykonywanie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół:

a)prowadzenie analizy kosztów związanych z dowozem dzieci,
b)świadczenie usług w zakresie transportu drogowego w celu efektywnego wykorzystania taboru samochodowego i zatrudnionych kierowców,

8)produkcja materiałów budowlanych do układania chodników, krawężników, przepustów,
9)wykonywanie usług z zakresu układania krawężników, chodników, budowy przepustów, budowy i remontów przystanków autobusowych, budowy obiektów użyteczności publicznej

10)utrzymanie czystości i porządku w Gminie Wielgomłyny:

a)utrzymanie zieleni
b)sprzątanie placów i ulic,
c)sprzątanie przystanków.

Podstawę gospodarki finansowej zakładu stanowi roczny plan obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy.

Zakład Komunalny zatrudnia 14 osób, tj.:
- konserwatorzy w hydroforni - Sokola Góra, Wielgomłyny, Zagórze (3 osoby),
- kierowcy autobusów (2 osoby),
- operator koparki (1 osoba),
- kierowcy ciągników (2 osoby),
- konserwator oczyszczalni ścieków (1 osoba),
- opiekunki w autobusach przy dowozie dzieci (2 osoby), - w okresie grzewczym palacz CO (1 osoba),
- kierownik,
- księgowa.

Sprawy administracyjno-biurowe są przyjmowane i załatwiane na bieżąco w godzinach pracy Zakładu Komunalnego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15  
Data wprowadzenia informacji 2005-12-28 09:02:20 Informację zaktualizowano 2005-12-28 09:42:07, wprowadzający: Michał Hasik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wielgomlyny.pl