Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieruchomości strona główna 

Nieruchomości
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wola Życińska 

                                                                                              Wielgomłyny, dnia 03.10.2008 r.

 

 

                                                                                    

 

                                                                                             Urząd Gminy w Wielgomłynach

                                                                                              ul. Rynek 1

                                                                                              97-525 Wielgomłyny

                                                                                              tel. (044) 787-10-87

                                                                                              faks (044) 787-10-82

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Wola Życińska o powierzchni

0,20 ha oznaczoną numerem działki 24.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radomsku, księga wieczysta o numerze PT1R/00077761/9.

Nieruchomość ta w nowo opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgomłyny przeznaczona będzie na cele zabudowy mieszkaniowej rolniczej i zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza – 21.788,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych).

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 w/wymienionej ustawy pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy opisanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego

w wykazie.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jest spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby wyżej wymienione ustalony zostaje od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy tj. od dnia 03.10.2008 roku do dnia 17.11.2008 roku.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 8,

tel. (044) 787-10-87, faks (044) 787-10-82.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 13:02:10, wprowadzający: Sławomir Kuligowski
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal
mieszkalny 

                                                                                              Wielgomłyny, dnia 06.10.2008 r.

 

                                                                                    

 

                                                                                             Urząd Gminy w Wielgomłynach

                                                                                              ul. Rynek 1

                                                                                              97-525 Wielgomłyny

                                                                                              tel. (044) 787-10-87

                                                                                              faks (044) 787-10-82

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny przeznaczonej do sprzedaży.

 

Lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu, na nieruchomości położonej w Wielgomłynach przy ulicy Krzętowskiej 59 m 2, oznaczonej numerami działek 1042/8

i 1042/9 o powierzchni 1194 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta nr 74542.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 2 – 53,70 m².

Pomieszczenia przynależne do lokalu (4 komórki + piwnica) o powierzchni użytkowej

24,40 m².

Ułamkowa część gruntu 7810/33186.

Cena wywoławcza – 25.488,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych.

Nieruchomość ta w nowo opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgomłyny przeznaczona będzie na cele zabudowy w budownictwie mieszkaniowym.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 w/wymienionej ustawy pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy opisanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego

w wykazie.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jest spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby wyżej wymienione ustalony zostaje od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy tj. od dnia 06.10.2008 roku do dnia 19.11.2008 roku.

Samodzielność opisanego lokalu mieszkalnego potwierdzona została przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 8,

tel. (044) 787-10-87, faks (044) 787-10-82.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-06 07:58:31, wprowadzający: Sławomir Kuligowski
Ogłoszenie o przetargu Trzebce 

OGŁOSZENIE

 

     Wójt Gminy w Wielgomłynach,   działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku) ustawy „o kształtowaniu ustroju rolnego” (Dz.U.Nr 64/2003) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207/2004) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej położonej na terenie gminy Wielgomłyny, powiat radomszczański w woj. łódzkim.

     Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w miejscowości Trzebce oznaczona w ewidencji gruntów wg poniższego zestawienia następującym numerem działki:

 

Nazwa obrębu

Nr

działki

Pow.

działki

w ha

Cena

wywoławcza

w zł

Wadium

Postąpienie

Trzebce

319/2

zabudowana

0,1801

55.034,00

5.000,00

120,00

Dla nieruchomości tej nie jest prowadzona księga wieczysta. Nabycie przez Gminę własności nieruchomości nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego nr G.III.7224-4/96/96 z dnia 23.01.1996 roku.

Nieruchomość opisana wyżej zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 130 m². Budynek wymurowany z cegły ceramicznej, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, strop żelbetowy, dach drewniany kryty eternitem, okna drewniane, podłogi drewniane, ogrzewanie piecowe oraz budynkiem gospodarczym murowanym parterowym o powierzchni użytkowej 40 m².

Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, uzbrojona jest w energię elektryczną i wodociąg.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość w nowo opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgomłyny przeznaczona będzie tak jak w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową.

Jej sposób zagospodarowania powinien być zgodny z jej przeznaczeniem.

Nieruchomość nie posiada zobowiązań i obciążeń.

     Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.11.2008 r. o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 5,  97-525 Wielgomłyny,

ul. Rynek 1.

     Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej w dniu 07.11.2008 r. do godz. 12:00 w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy Wielgomłyny nr 58 8973 0003 0030 0030 0491 0011 otwarte w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Wielgomłynach.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy:

1/ żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

2/ osoba która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Podmioty zagraniczne winny przedłożyć zezwolenie stosownie do przepisów opublikowanych w Dz.U. Nr 167 z 2004 r. poz. 1758. 

Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Wylicytowana należność za nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

     Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Wielgomłynach, tel. 044/ 787-10-87.

     Z WAŻNYCH PRZYCZYN ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU ORAZ NIE ZATWIERDZENIA WNIOSKU KOMISJI PRZETARGOWEJ.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 07:50:33, wprowadzający: Sławomir Kuligowski
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 

                                                                                              Wielgomłyny, dnia 04.11.2008 r.

 

 

                                                                                    

 

                                                                                             Urząd Gminy w Wielgomłynach

                                                                                              ul. Rynek 1

                                                                                              97-525 Wielgomłyny

                                                                                              tel. (044) 787-10-87

                                                                                              faks (044) 787-10-82

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

1. Nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0422 ha położoną w miejscowości Wielgomłyny, gmina Wielgomłyny oznaczoną numerami działek 1042/10 i część 1042/11 dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta nr 47636.

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 168,80 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

Czynsz dzierżawny płatny będzie w okresach rocznych za 1 rok dzierżawy w dniu spisania umowy przed jej podpisaniem, za pozostałe 2 lata do 28 lutego każdego roku.

Ustalona roczna wysokość czynszu dzierżawnego zostaje nie zmieniona przez okres trwania dzierżawy.

Nieruchomość ta w nowo opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgomłyny przeznaczona będzie pod rozwój przedsiębiorczości gospodarczej

z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej oznaczona symbolem - TPG.

Przedmiotowy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.wielgomlyny.pl i w siedzibie Urzędu Gminy od dnia 04.11.2008 roku do dnia 18.12.2008 roku.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 8,

tel. (044) 787-10-87, faks (044) 787-10-82.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-04 11:45:18, wprowadzający: Sławomir Kuligowski
wersja do druku