Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, informacje strona główna 

Ogłoszenia, informacje
Nabór na Wolne stanowisko w GOPS 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

97-525 Wielgomłyny ul. Rynek 1

 

OGŁASZA

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy

pracownik socjalny

w GOPS w Wielgomłynach

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub być w trakcie ( co najmniej 3 rok nauki) w wyższej szkole zawodowej lub na w/w kierunkach, a ukończenie nauki ma nastąpić nie później niż w 2010 roku;
 3. nieposzlakowaną opinię;
 4. niekaralność;
 5. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593 z póź. zm.).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 3. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 4. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

 

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. wyrozumiałość, cierpliwość;
 2. odpowiedzialność;
 3. operatywność,
 4. komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie;
 5. kierowanie się zasadami etyki zawodowej;
 6. umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i obsługa wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej;
 2. praca socjalna i przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz praca kontraktem socjalnym;
 3. rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców gminy przy wykorzystaniu posiadanych informacji;
 4. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć;
 5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, finansowych,
 6. współpraca z organizacjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi itp.;
 7. inne czynności zlecone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienie lub zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki, na jakim kierunki oraz przewidywanym terminem ukończenia nauki.
 2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 3. życiorys (CV);
 4. list motywacyjny;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów naboru;
 7. zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do zatrudnienie na danym stanowisku;
 8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 07 maja 2008r. do godziny 1500 listownie lub osobiście ( decyduje data wpływu oferty do ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny ul. Rynek 1, II budynek Urzędu Gminy w Wielgomłynach pokój nr 1 z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pakiet informacji dla kandydatów.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pakietem informacyjnym i pobrać go ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.wielgomlyny.pl –> ogłoszenia lub w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, II budynek Urzędu Gminy, pokój nr 1.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne.

 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych KOMISJA KWALIFIKACYJNA dokona porównania danych w nich zawartych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej -> ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego.

Końcowe postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

- rozmowę kwalifikacyjną.

 

Inne informacje

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Bogumiła Smolarczyk – Kierownik GOPS

tel. ( 0 44 )  787-10-87

 

Biuletyn Informacji Publicznej – bip.wielgomlyny.pl

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Komunikat Nr1 Komisji Kwalifikacyjnej

Lista kandydatów spełniających formalne wymagania

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-22 11:01:19 Informację zaktualizowano 2008-06-06 13:37:52, wprowadzający: Karol Nowicki
 


Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Wielgomłyny na 2008 rok


Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Wzór oferty


Wzór umowy

 


Zarządzenie Wójta Gminy Wielgomłynyw sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania – z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgomłyny określonego w „Programie współpracy gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”


Ogłoszenie o roztrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Wielgomłyny na 2008 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 09:46:35 Informację zaktualizowano 2008-06-09 13:17:48, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku