Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy > 2007 strona główna 

2007
 
UCHWAŁY Z 2007 ROKU
Uchwała Nr XII/74/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/40/2007 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały Nr XXVII/78/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny, położonej w miejscowości Karczów oznaczonej numerami działek 280/2 i 731/3. pobierz
Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 marca 2008 roku do 28 lutego 2009 roku. pobierz
Uchwała Nr XII/72/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielgomłyny, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. pobierz
Uchwała Nr XI/66/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie powiadomienia rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2007 roku wniesionej przez Pana Stanisława Animuckiego na działania Wójta Gminy Wielgomłyny w przedmiocie likwidacji drogi biegnacej wzdłuż, działki zainteresowanego. pobierz
Uchwała Nr XI/65/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie powiadomienia Pani Zofii Stoleckiej – Skarbnika Gminy Wielgomłyny o obowiazku przedłożenia Radzie Gminy Wielgomłyny oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku pobierz
Uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie powiadomienia Pani Bożeny Nowak - Sekretarza Gminy Wielgomłyny o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wielgomłyny oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku pobierz
Uchwała Nr XI/63/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie określenia procedury uchwalenia Budżetu Gminy pobierz
Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów pobierz
Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie opłaty tragowej na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz
Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie podatku od środków transportowych pobierz
Uchwała Nr X/57/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 listopada 2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego pobierz
Uchwała Nr X/56/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 listopada 2007 w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze uzyteczności publicznej przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach. pobierz
Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Wielgomłyny. pobierz
Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielgomłyny. pobierz
Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Wielgomłyny i sołtysom Gminy Wielgomłyny. pobierz
Uchwała Nr IX/50/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 września 2007 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica” pobierz
Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 września 2007 roku. w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2008-2011 . pobierz
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie nabycia przez gminę działki nr 771/1 położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze. pobierz
Uchwała Nr IX/47/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie nabycia przez gminę działki nr 509/2 położoną w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. pobierz
Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 09 sierpnia 2007 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwalę Nr XXVII/78/06 Rady Gminy Wielgomłyny w dnia 29 września 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny, położonej w miejscowości Karczów oznaczonej numerami działek 280/2 i 731/3 pobierz
Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 09 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Radomsku pobierz
Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały Nr XXVII/78/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny, położonej w miejscowości Karczów oznaczonej numerami działek 280/2 i 731/3 pobierz
Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wielgomłynach pobierz
Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wielgomłynach pobierz
Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników pobierz
Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 27 czerwca roku w sprawie zbycia środka trwałego pobierz
Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pobierz
Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pobierz
Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do dokonania zmiany Uchwały Nr XXVII/78/06 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowe j stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny położonej w miejscowości Karczów oznaczonej numerami działek 280/2, 731/3 pobierz
Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, posiadania psów, rolnego, leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz
Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych przedłożonych przez Skarbnika i Sekretarza Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Sekretarza Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Skarbnika Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Widawki” pobierz
Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie „Piliczańskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu pobierz
Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie „Przedborskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu pobierz
Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pobierz
Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie stawek za korzystanie z pojazdu samochodowego nie będącego własnością Gminy Wielgomłyny przez radnych do celów służbowych pobierz
Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy , o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pobierz
Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy, o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pobierz
Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu pobierz
Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego pobierz
Uchwała Nr V/15/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku pobierz
Uchwała Nr V/14/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie nabycia przez gminę działki nr 883/1 położonej w miejscowości i gminie Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/13/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr V/12/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr IV/11/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Wielgomłyny na 2007 rok pobierz
Uchwała Nr IV/10/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wielgomłyny na rok 2007 pobierz
Uchwała Nr IV/9/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej pobierz
Uchwała Nr IV/8/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pobierz
Uchwała Nr IV/7/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr IV/6/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wielgomłyny pobierz
Uchwała Nr IV/5/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego pobierz
Uchwała Nr IV/4/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok pobierz
Uchwała Nr IV/3/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r. pobierz
Uchwała Nr IV/2/07 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-14 11:05:41 Informację zaktualizowano 2008-06-11 13:09:51, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku