Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej strona główna 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 
Prawo dostępu do informacji publicznej skonkretyzowano w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 1 wymienionego aktu prawnego, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych. 

 W myśl ustawy, prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu ( z zastrzeżeniem iż podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), przy czym od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Obejmuje ono uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej ( w tym uzyskania informacji przetworzonej ) w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 2) wglądu do dokumentów urzędowych, 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Ustawa stanowi ponadto, że wspomniane prawo obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001 (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

Załączone dokumenty: 

Tekst aktu - pobierz
Tekst ogłoszony - pobierz
Tekst ujednolicony - pobierz
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-11 11:46:53 Informację zaktualizowano 2007-05-11 12:33:41, wprowadzający: Karol Nowicki
wersja do druku