Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacja Urzędu Gminy strona główna 

Organizacja Urzędu Gminy
 

Organizacja Urzędu Gminy w Wielgomłynach


Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także właściwą organizację pracy biurowej w Urzędzie. Sekretarz prowadzi sprawy Gminy w imieniu Wójta w zakresie ustalonym przez Wójta.

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy. Jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową Gminy, dokonuje kontrasygnaty - czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych.

Urząd ma strukturę samodzielnych stanowisk pracy.

W skład Urzędu wchodzą:
1) stanowisko d/s organizacyjnych, kadr i obsługi organów gminy,
2) stanowisko kierownika USC i dowodów osobistych,
3) stanowisko d/s ewidencji ludności, wojskowych informacji niejawnych i przeciwpożarowych,
4) stanowisko d/s budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej,
5) stanowisko d/s drogownictwa,
6) stanowisko d/s gospodarki gruntami, rolnictwa, melioracji i promocji gminy,
7) stanowisko d/s zamównień publicznych i inwestycji,
8) stanowisko d/s wymiaru podatku i opłat,
9) stanowisko d/s księgowości podatkowej
10) stanowisko d/s księgowości budżetowej,
11) stanowisko d/s księgowości budżetowej,
12) stanowisko d/s księgowości oświaty,
13) stanowisko d/s oświaty,
14) stanowisko d/s kasy i dodatków mieszkaniowych,
15) stanowisko radcy prawnego,
16) stanowisko d/s obsługi informatycznej i obrony cywilnej,
17) stanowisko d/s kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Stanowiska d/s obsługi:
1) palacz CO,
2) sprzątaczka w Urzędzie,
3) sprzątaczka w Hali Sportowej w Wielgomłynach.  
Data wprowadzenia informacji 2004-01-23 10:51:10 Informację zaktualizowano 2005-09-30 13:03:31, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku