Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wielgomłyny  www.wielgomlyny.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualności
Wybory
Ogłoszenia, informacje
.: Urząd Gminy
Statut
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Rejestry i ewidencje
Informacja o naborze pracowników
.: Organy i struktura    Gminy
Organizacja Urzędu Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołectwa i sołtysi
.: Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
.: Oświadczenia    majątkowe
Oświadczenia majątkowe
.: Plany pracy
Rady Gminy
Komisji Rady Gminy
.: Sprawy do załatwienia
Wykaz spraw
Druki do pobrania
.: Finanse Gminy
Budżet
Mienie Gminy
Realizacja budżetu
Zmiany do budżetu
Zobowiązania Gminy
.: Przetargi, oferty
Zamówienia publiczne
Nieruchomości
Oferty inwestycyjne
Inwestycje (wnioski)
.: Kontrola w Urzędzie    Gminy
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
.: Strategie, plany i    programy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Strategia rozwoju gminy
Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 215
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
.: Organizacje    pozarządowe
Program współpracy
Wykaz Organizacji
.: Jednostki    organizacyjne Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Komunalny
Gminna Biblioteka
Gminny Ośrodek Kultury
Szkoły Podstawowe
Publiczne Gimnazjum
.: Informacje o środowisku
System Informacji o Środowisku
.: Informacja Publiczna
Prawo dostępu do infomacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
.: Serwis
Informacje nieudostępnione
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wykaz spraw strona główna 

Wykaz spraw
 
WYKAZ SPRAW
Nr karty Nazwa sprawy
URZĄD STANU CYWILNEGO
USC/01 Zawarcie związku małżeńskiego
USC/02 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
USC/03 Uzupełnienie akt stanu cywilnego
USC/04 Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
USC/05 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
USC/06 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
USC/07 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
USC/08 Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC/09 Oświadczenie o uznaniu dziecka
USC/10 Sporządzenie aktu zgonu
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
EW/01 Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego
EW/02 Zameldowanie na pobyt stały
EW/03 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
EW/04 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
EW/05 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
EW/06 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
EW/07 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
EW/08 Zameldowanie cudzoziemca na pobytu czasowy ponad 2 miesiące
EW/09 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
EW/10 Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały
EW/11 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
EW/12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
EW/13 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
EW/14 Wniosek o wpis do rejestru wyborców
EW/15 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
EW/16 Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
SPRAWY OBYWATELSKIE
SO/01 Zgromadzenia publiczne
SO/02 Zbiórki publiczne
SO/03 Imprezy masowe
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
DZG/01 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
DZG/02 Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
DZG/03 Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
DZG/04 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
ZP/01 Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ZP/06 Zezwolenie właścicielowi nieruchomości na usunięcie drzew i krzewów
ZP/07 Zezwolenie na usunięcie drzew dla inwestora
ZP/08 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
ZP/10 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
SPRAWY WOJSKOWE
SW/01 Nadanie medalu za zasługi dla obronności kraju
SW/02 Orzeczenie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
SW/03 Pokrywanie należności mieszkaniowych
SW/04 Ustalenie i wypłata należnego świadczenia rekompensacyjnego
SW/05 Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodziców
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
GN/01 Rozgraniczenia nieruchomości
GN/02 Podział nieruchomości
GN/03 Sprzedaż nieruchomości
GN/04 Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości
GN/05 Opinia o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
GN/06 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
GN/07 Przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe
PODATKI
PO/01 Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości
PO/02 Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości (powyżej 6-ciu miesięcy)
PO/03 Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
PO/04 Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
PO/05 Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
PO/06 Podatek od środków transportowych
OCHRONA ŚRODOWISKA
OP/01 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
OP/02 Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
OP/03 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
OP/04 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
OP/05 Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-03 09:22:47 Informację zaktualizowano 2005-10-05 08:29:34, wprowadzający: Michał Hasik
wersja do druku